فلیمی عیسا
 

فیلمی عیسا بۆ ئافرهتان به لەهجەی سۆرانی

فلیمی عیسا بە لەهجەی باهدینی

فلیمی عیسا بە لەهجەی کورمانجی

فیلمی عیسا بۆ ئافرەتان به لەهجەی باهدینی

فیلمی عیسا بۆ ئافرەتان به كورمانجی

Scroll to top